All images are protected by copyright. Please do not use them without permission. Design: susi-art; Susanna Redeker© 2010-2016

zaterdag 18 mei 2013

Wie ben ik? / Who am I?


Het verhaal van mijn header:

Weet jij eigenlijk wel zeker dat jij de schildpad bent, schildpad?' vroeg de krekel op een ochtend aan de schildpad. De schildpad keek hem beduusd aan en begon na te denken. Na een tijd zei hij: 'Nee. Dat weet ik niet zeker.' Somber gluurde hij onder zijn schild vandaan naar de krekel. 
'Ik weet wel dat ik de krekel ben,' zei de krekel. 'Ik tsjirp, dus ik ben de krekel.' Hij maakte een sprongetje van plezier. 
Ik doe niets, dacht de schildpad. Maar dat is volgens mij niet genoeg om de schildpad te zijn. 
De kikker had het gesprek gehoord en zei: 'Ik kwaak, dus ik ben de kikker.' 'Inderdaad, kikker, inderdaad,' zei de krekel. 'Jij kwaakt, dus jij bent de kikker.' Zij sloegen elkaar op de schouders en keken de schildpad tamelijk meewarig aan. 
Zou ik dan misschien niet de schildpad zijn? dacht de schildpad. Maar wie zou ik dan zijn...? Als ik nou eens denk: ik schuifel, dus ik ben de schildpad... Hij schuifelde wat heen en weer. Nee, dacht hij. Dat is niets. Er schuifelen er trouwens zoveel. 
De schildpad voelde zich eenzaam en onzeker, terwijl de krekel en de kikker vrolijk wegliepen, elkaar op de schouders sloegen en zongen: 'Wij weten wie wij zijn!' 
Toen klonk er opeens een geraas van uit de top van de eik waaronder de schildpad stond. Het was de olifant die daar bij zonsopgang naartoe was geklommen. Nu viel hij. 'Ik val...' kon hij nog roepen. Toen viel hij met een zware slag op de grond vlak naast de schildpad. Dat is de olifant, dacht de schildpad somber. Dat staat vast. 
Eventjes later sloeg de olifant zijn ogen op. 'Hallo schildpad,' zei hij zachtjes. 
'Weet je zeker dat ik dat ben?' vroeg de schildpad verbaasd. 'Weet je dat echt zeker?' 
'Ja,' kreunde de olifant. 'Wie zou je anders zijn?' 
'Dat weet ik niet,' zei de schildpad. 'Nou dan,' zei de olifant, en met een pijnlijk gezicht voelde hij aan de enorme bult op zijn achterhoofd. 
De schildpad had de krekel en de kikker wel achterna willen hollen. Maar ja, dacht hij, als ik dat doe geloven ze helemaal niet dat ik de schildpad ben. En dus bleef hij stilstaan, in het gras, onder de eik, en zei zachtjes tegen zichzelf: 'Hallo schildpad. Hallo.'

~Toon Tellegen~
Antonius Otto Hermannus (Toon) Tellegen (Brielle, 18 november 1941) is een Nederlandse schrijver, arts en dichter die vooral bekend is om zijn kinderboeken. Vooral zijn dierenverhalen rond de mier en de eekhoorn zijn erg geliefd en worden ook door volwassenen graag gelezen vanwege de amusante, bizarre situaties en filosofische diepgang.

Story of my header:

Do you even know for sure that you're the tortoise, turtle? " the cricket asked early one morning to the turtle. The turtle looked at him confused and started thinking. After a while he said, "No. I'm not sure. " Gloomy he peeked under his shield away to the cricket.
"I know that I am the cricket," said the cricket. "I tsjirp, so I'm the cricket." He jumped for joy.
I do nothing, thought the turtle. But that's not enough to be a turtle. 
The frog had heard the conversation and said, "I croak, so I'm the frog." 
"Indeed, frog, indeed," said the cricket. "You quacks, so you're the frog." They slapped each other on the shoulders and watched the turtle rather pityingly.
Would I may not be the turtle? thought the turtle. But who would I be? ... What if I think, I shuffle, so I'm the turtle ... He shuffled back and forth. No, he thought. That's nothing. There is indeed much shuffling around.
The turtle felt lonely and insecure, while the cricket and the frog merrily ran away, beat each other on the shoulders and sang: "We know who we are!"
Then there was a sudden roar of off the top of the oak which was the turtle. It was the elephant who was going climbed at sunrise. Now he fell. "I fall ... ' he could recall. Then he fell with a heavy blow on the ground next to the turtle. That is the elephant, the tortoise thought gloomily. That's for sure.
A moment later the elephant hit his eyes. "Hi turtle," he said softly.
"Are you sure that I am?" asked the turtle surprised. "Are you really sure?"
"Yes," moaned the elephant. "Who else would you be?"
"I do not know," said the turtle. "Well then," said the elephant, and with a rueful face he felt the huge lump on his head.
The turtle had the cricket and the frog or chase to run. But then, he thought, if I do that they do not believe I'm the tortoise. And so he stopped in the grass, under the oak, and said softly to himself: "Hello turtle. Hello. "

~Toon Tellegen~
Antonius Otto Hermannus (Toon) Tellegen (born in Brielle, November 18, 1941) is a Dutch writer, poet, and physician, known for his children's works, especially those involving anthropomorphised ants and squirrels. His writings are also enjoyed by adults, due to the amusing, bizarre situations that Tellegen creates, as well as their dealings with philosophical subjects.3 opmerkingen:

  1. I love your drawing! The story is very cute too.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. The poor elephant! Beautifully drawn! It's a great story and a really wonderful illustration of it!

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Ah ja Toon Tellegen, moet ik nodig weer eens lezen.. heel leuk geillustreerd!

    BeantwoordenVerwijderen

thanks for passing by and leave me a note!

Thanks for visiting me and leaving a comment!

Thanks for visiting me and leaving a comment!